x
Copy

(=ↀωↀ=) Cat Emoticons

(=✪ᆽ✪=)
(•ㅅ•)
(=ʘᆽʘ=)∫
(=˃ᆺ˂=)
(≈චᆽච≈)
ʘᆽʘ
(˃ᆺ˂)
(=ಠᆽಠ=)
=ộ⍛ộ=
ฅ(=ʘⰙʘ=)
ὃ⍜ὅ
^.ᆽ.^= ∫
(=✖ᆽ✖=)
(₌♥ᆽ♥₌)
(Φ ᆺ Φ)
(=ↀωↀ=)
(ꏿ ω ꏿ)
ʘ̥ꀾʘ̥
ฅ •ع• ฅ
=^∇^*
ㅇㅅㅇ
(ミዋ ﻌ ዋミ)ノ
(^・x・^)
(=◉ᆽ◉=)
(๑✪ᆺ✪๑)
(=🝦 ༝ 🝦=)
/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
*◡*
=^._.^= ∫
(ミ ᵕ̣̣̣̣̣̣ ﻌ ᵕ̣̣̣̣̣̣ ミ)
(≈ㅇᆽㅇ≈)♡
/ᐠ-ꞈ-ᐟ\
චᆽච
ミ๏v๏彡
(ミዕᆽዕミ)
(=^ ◡ ^=)
(ミⓛᆽⓛミ)✧
♡(ミ ᵕ̣̣̣̣̣̣ ﻌ ᵕ̣̣̣̣̣̣ ミ)ノ
ᶠᵉᵉᵈ ᵐᵉ /ᐠ-ⱉ-ᐟ\ノ
(=^・ω・^=)
(^≗ω≗^)
(^º◡º^✥)

٩(^◡^)۶ Please share with your friends (◐ω◑ )

Next page

Copy and paste cat emoticons Japanese emoji text like (=ʘᆽʘ=)∫(=✪ᆽ✪=)(≈චᆽච≈)(=˃ᆺ˂=)/ᐠ-ꞈ-ᐟ\(ミ ᵕ̣̣̣̣̣̣ ﻌ ᵕ̣̣̣̣̣̣ ミ)(=◉ᆽ◉=)(=ↀωↀ=)(ミዋ ﻌ ዋミ)ノʘ̥ꀾʘ̥ฅ •ع• ฅ(ꏿ ω ꏿ)^.ᆽ.^= ∫ὃ⍜ὅฅ(=ʘⰙʘ=)=ộ⍛ộ= on click, which you want to copy.